วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

lab rock

Lab

simple number             weight            volume            density
        
     7                             100                  245                 0.40816
     6                              50                   110.9              0.545085
     3                              45                   20.92             2.15105
     2                              50                  137.5              0.36363