วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

types of cloud


Stratus cloudCumulus cloud

Cirrus cloud

Highlight is I in Thai dance activity is very fun. Kru Ple is very friendly she teach how to dance Thai dance and after that she let we go to show.
Plan for M2 I will read book more than this term

Speed lab
We do 20 40 60 Cm.hight
                                                                time travel

                    20                              40                                     60
1           0.11                            0.07                                 0.17
2           0.07                            0.09                                 0.08
3           0.12                            0.08                                 0.12

The 40cm. is the fastest one.


The 60 is the slowest one.