วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

lab rock

Lab

simple number             weight            volume            density
        
     7                             100                  245                 0.40816
     6                              50                   110.9              0.545085
     3                              45                   20.92             2.15105
     2                              50                  137.5              0.36363
 
   
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

the impact of society on the environment

the impact of society on the environment


There is a critical association between the well-being of a society and the quality of the environment in which a society lives. In today's global society, many environmental issues can diminish the quality of life on Earth, including overproduction of waste,  Environmental issues are harmful consequences of human activity on the natural environment. some of today's major environmental issues: global warming, pollution, and loss of habitat.

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

types of cloud


Stratus cloudCumulus cloud

Cirrus cloud

Highlight is I in Thai dance activity is very fun. Kru Ple is very friendly she teach how to dance Thai dance and after that she let we go to show.
Plan for M2 I will read book more than this term

Speed lab
We do 20 40 60 Cm.hight
                                                                time travel

                    20                              40                                     60
1           0.11                            0.07                                 0.17
2           0.07                            0.09                                 0.08
3           0.12                            0.08                                 0.12

The 40cm. is the fastest one.


The 60 is the slowest one.