วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559


Food chain
             producer                                                  

                                   

                                                                           consumer